REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Kwantechizm – książka Andrzeja Dragana
2. Organizatorem Konkursu jest Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek, 774-307-61-22, ul. Morykoniego 2/47, 09-400 Płock.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na grupie Facebook-owej https://www.facebook.com/groups/klubpokladowy/
w dniach 31 maja – 07 czerwca 2019 roku (do godziny 23:59).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
Dwie nagrody dla dwóch uczestników w postaci książki Kwantechizm autorstwa Andrzeja Dragana o wartości 34,90 zł każda.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na grupie
Facebookowej: https://www.facebook.com/groups/klubpokladowy/
zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Co w mechanice kwantowej jest dla Ciebie najbardziej zaskakujące?
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@astrofaza.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Drastic Mouse Studio – Piotr Kosek
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.astrofaza.pl

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany